Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Bezbednost i zdravlje na radu

Kako bi poslodavci rešili zakonsku obavezu u skladu sa članom 37. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, mogu sklopiti Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Institutom VIP Centar d.o.o. i na taj način učiniti stručni tim Instituta stalno dostupnim i prisutnim u pogonima odnosno radnim prostorijama Vaše firme.

Na taj način Institut preuzima na sebe odgovornost za čitav sistem bezbednosti i zdravlja na radu i što je najbitnije poslodavac se može u svakom trenutku apsolutno fokusirati na obavljanje svoje delatnosti i biti spokojan da se ceo sistem sprovodi.

Jedan od najbitnijih koraka uspostavljanja sistema BZR jeste organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa članom 37. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, tj. određivanje stručnog lica za BZR. Poslodavac imenuju stručno lice za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u slučaju da imaju više od 20 zaposlenih radnika:

  1. imenovanjem 1 ili više zaposlenih iz svojih redova koji imaju položeni stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod Uprave za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu rada i socijalne politike ili
  2. angažovanjem spoljne stručne službe (Licenciranog preduzeća) radi obavljanja ovih poslova).

Poslodavci koji zapošljavaju do 20 zaposlenih, u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finan­sijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, na­učnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim usluž­nim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazo­vanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim uslužnim delatnostima, mogu sami da obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu bez položenog stručnog ispita, s tim što stručno lice treba izraditi Akt o proceni rizika.