Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Zaštita od požara

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, naš Institut može ponuditi sledeće usluge:

 • vođenje poslova zaštite od požara
 • izrada Pravila zaštite od požara
 • izrada Planova zaštite od požara (za I i II kategoriju)
 • izrada Planova evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara
 • izrada Programa osnovne obuke iz oblasti zaštite od požara
 • izrada Glavnog projekta zaštite od požara i projektovanje posebnih sistema zaštite od požara
 • izrada Elaborata, studija i analiza postojećeg stanja zaštite od požara
 • stručni nadzor i saveti iz oblasti zaštite od požara
 • pregled gromobranske instalacije sa merenjima električne otpornosti rasprostiranja uzemljivača
 • pregled i ispitivanja električne instalacije: neprekidnost zaštitnog provodnika, glavnog i dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala, otpornost izolacije električne instalacije, zaštita električnim odvajanjem električne instalacije, otpornost podova i zidova, automatsko isključenje napajanja, dopunsko izjednačenje potencijala.
 • pregled protiveksplozijsko zaštićenih uređaja i električnih instalacija sa ocenom o primenjenosti mera protiveksplozijske zaštite
 • ispitivanje i provera nužnog funkcionalnog osvetljenja (panik rasvete)
 • merenje statičkog naelektrisanja
 • detekcija eksplozivnih gasova i para u radnoj okolini
 • merenje elektroprovodnih obloga (antistatik podova)
 • termovizijska snimanja opreme za rad, mašina i tehnololoških linija
 • organizovanje pregleda i servisiranja protivpožarnih aparata, hidrantske mreže i sistema za gašenje i dojavu požara obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

 

· izrada Planova zaštite od požara (za I i II kategoriju)